Statystyki mniejszych armii

Belgia.

BELGIA
 W przededniu wojny stan pokojowy sił zbrojnych (bez żandarmerii) wynosił 92 370 ludzi. Siły zbrojne rozmieszczone zostały w 4 okręgach wojskowych. W dwu fazach mobilizacji, do 10 V 1940 zwiększona stan liczebny sił zbrojnych do ok. 900 000 ludzi (w tym 650 000 armii czynnej). Lotnictwo składało się z 3 pułków: rozpoznawczego (59 samolotów), myśliwskiego (81 samolotów) oraz obserwacyjnego (40 samolotów).

Brazylia.BRAZYLIA
 Podczas wojny siły zbrojne Brazylii zreorganizowano i zwiększono: liczbę dywizji piechoty do 9, liczbę okręgów wojskowych także do 9 (potem utworzono jeszcze jeden); podniesiono poziom wyszkolenia wojska. Z chwilą wylądowania sprzymierzonych w Afryce Północnej zaczęto przygotowywać do wysłania tam wojsk ekspedycyjnych. Początkowo zamierzano wysłać do Afryki Północnej 1 baon, późnej armię w składzie 4 dywizji; ostatecznie wysłano mniejszy związek. Siły morskie i lotnictwo we współdziałaniu z 4 flotą amerykańską walczyły przeciwko flocie niemieckiej, głównie podwodnej. Ogółem w 1943-1945 brazylijskie siły morskie przeprowadziły 768 patroli eskortowych na Atlantyku południowym, osłaniając 5 582 statki o wyporności 26 mln BRT; straciły 3 jednostki.

Czechosłowacja.CZECHOSŁOWACJA
 23 września 1938 rząd czechosłowacki ogłosił mobilizację I stopnia i w ciągu 5 dni wystawił armię liczącą 2 mln żołnierzy (45 dywizji)
 

Dania.DANIA
 W przededniu agresji hitlerowskich Niemiec siły zbrojne Danii liczyły 14 500 słabo wyszkolonych żołnierzy. Skład wojska duńskiego na początku wojny: 2 dywizje piechoty, 35 okrętów wojennych i 8 eskadr lotniczych. Niemcy po obsadzeniu Danii zmniejszyli liczebność duńskich wojsk lądowych początkowo, 15 IV 1940, do 5 300 żołnierzy, później, 18 IV 1940, do 2 200 żołnierzy, ponadto 1 100 ludzi było w jednostkach pracy. Na okrętach zredukowano załogi. 29 VIII 1943 duńskie siły zbrojne zostały rozwiązane; część sprzętu i okrętów wojennych Duńczycy zniszczyli lub zatopili.

Finlandia.FINLANDIA
 W 1939 wojsko fińskie składało się z 9 pułków piechoty, 4 baonów strzelców, 2 pułków kawalerii, 4 pułków artylerii polowej, 3 pułków artylerii nadbrzeżnej, 1 pułku artylerii przeciwlotniczej, 1 pułku saperów i 1 pułku taborów. Kadra liczyła ok. 4 800 ludzi (1 803 oficerów); stan liczebny żołnierzy służby zasadniczej i ochotników - ok. 24 500. Marynarka wojenna miała 34 jednostki (w tym 2 pancerniki obrony wybrzeża i 5 okrętów podwodnych). Załogi liczyły łącznie ok. 2 500 osób. Lotnictwo składało się z 3 pułków: mieszanego (5 eskadr, 1 klucz), myśliwskiego (2 eskadry) i bombowego (2 eskadry); wyposażone było w ok. 170 samolotów zdolnych do użycia (70 bombowców, 60 myśliwców i 40 rozpoznawczych); personel liczył ok. 2 500 ludzi.


Grecja.GRECJA
 W 1940 wojsko greckie miało 2 sztaby armii, 6 sztabów korpusu, 14 dywizji piechoty, 1 dywizję kawalerii oraz 1 dywizję i 4 brygady piechoty rezerwy - łącznie ok. 430 000 ludzi. Marynarka wojenna wyposażona była w 1 stary krążownik pancerny, 11 niszczycieli (w tym 6 nowoczesnych), 11 starych torpedowców, 6 okrętów podwodnych oraz znaczną liczbę małych jednostek pomocniczych. Lotnictwo lądowe składało się z 11 eskadr (w chwili wybuchu wojny tylko 49 samolotów zdolnych było do działań), lotnictwo morskie z 3 eskadr (niepełnych).

Hiszpania.HISZPANIA
 Na mocy ustawy z 24 VII 1939 kraj podzielono na 8 okręgów wojskowych (korpusów). Ponadto istniały 2 okręgi woskowe w Marku i 2 kapitanaty generalne (Baleary i Wyspy Kanaryjskie) - łącznie 24 dywizje piechoty i 1 samodzielna dywizja kawalerii. Uzbrojenie wojska było różnorodne. Marynarka wojenna miała 33 jednostki o 70 000 ton wyporności, lotnictwo ok. 1000 samolotów, przeważnie zużytych.

Holandia.HOLANDIA
 W chwili agresji niemieckiej (10 V 1940) wojsko holenderskie składało się z 4 korpusów armijnych (po dwie dywizje piechoty), 1 dywizji lekkiej (1 pułk motocyklistów, 2 pułki cyklistów), 4 brygad mieszanych, 1 dywizji kombinowanej. Flota holenderska liczyła 41 jednostek bojowych (1939): 1 stary pancernik, 4 krążowniki lekkie, 10 niszczycieli, 5 torpedowców oraz 21 okrętów podwodnych); stan liczebny floty - 11 750 ludzi, w tym 4 000 piechoty morskiej. Znaczna część floty stacjonowała na wodach Holenderskich Indii Wschodnich. Lotnictwo lądowe wyposażone było w 132 samoloty zdolne do działań, w tym 72 nowoczesne, lotnictwo morskie - w 50 samolotów. Stan liczebny armii: ok. 350 000; stan bojowy 250 000 żołnierzy (wojsko niedostatecznie wyszkolone, sztaby nie przygotowane do zadań wojennych, uzbrojenie niewystarczające i w znacznej części przestarzałe).

Serbia.JUGOSŁAWIA
 W chwili wybuchu wojny stan liczebny sił zbrojnych Jugosławii wynosił ok. 160 000 ludzi. Wojska lądowe składały się z 16 dywizji piechoty 2 dywizji kawalerii gwardii, oddziałów fortecznych, granicznych i specjalnych; ogółem 148 000 żołnierzy. Lotnictwo miało 8 pułków (4 bombowe, 3 myśliwskie, 1 rozpoznawczy) oraz 3 grupy lotnictwa morskiego. Marynarka wojenna dysponowała flotą (1 krążownik, 5 niszczycieli, 6 torpedowców, 4 okręty podwodne), flotyllą rzeczną i oddziałami obrony wybrzeża.

Norwegia.NORWEGIA
 Wiosną 1940 norweskie siły zbrojne przedstawiały minimalną wartość bojową; była to typowa armia milicyjna, źle zorganizowana, bardzo słabo wyszkolona i uzbrojona. Armia lądowa składała się z 6 dywizji. Nie było broni przeciwpancernej i czołgów, artyleria plot składała się z 1 pułku. Lotnictwo liczyło zaledwie 85 samolotów, przeważnie przestarzałych, marynarka - 46 jednostek, w tym tylko 4 nowoczesne. Fortyfikacje lądowe i nadbrzeżne były przestarzałe i często rozbrojone: większą wartość miała tylko Fossunistrøker (pod Mysen w Ostføld). Zapasy mobilizacyjne były szczupłe i znajdowały się przeważnie w miastach nadbrzeżnych.

Rumunia.RUMUNIA
 W 1939 wojsko rumuńskie liczyło 186 000 żołnierzy; składało się z 22 dywizji piechoty, 3 brygad górskich, 3 dywizje kawalerii oraz 1 brygady fortecznej; było niedostatecznie uzbrojone i wyposażone, m.in. w ok. 1 980 dział polowych i 800 samolotów; flota morska miała 7 jednostek bojowych (4 niszczyciele, 2 torpedowce i 1 okręt podwodny) o wyporności 8 542 t, a flotylla dunajska 7 monitorów o wyporności 3 200 t; marynarka wojenna liczyła 7 050 ludzi. Lotnictwo, zorganizowane w 3 okręgi powietrzne i 1 rejon nadmorski, miało 3 flotylle myśliwskie, 1 bombową, 1 współpracy i 1 morską; większość samolotów przestarzała (18 500 ludzi).

Syjam.SYJAM
 Siły zbrojne Syjamu w 1940 liczyły: 49 baonów piechoty, 5 pułków kawalerii, 15 pułków artylerii, 1 dyon artylerii przeciwlotniczej, 2 pułki czołgów, 214 samolotów; flota o wyporności 16 578 t (w tym 1 niszczyciel, 11 torpedowców, 4 okręty podwodne i 4 panc. kanonierki) Siły zbrojne Syjamu nie wzięły udziału w II wojnie światowej.